ترم تابستان 1399

نیمسال اول آموزشی 1399

مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی اول 98-97 و ماقبل 1399/06/01 1399/06/29
کارشناسی اول 98-97 و ماقبل 1399/06/02 1399/06/30
کاردانی و کارشناسی دوم 98-97 1399/06/03-04 1399/06/31
کاردانی اول 99-98 1399/06/05 1399/07/01
کارشناسی اول 99-98 1399/06/06 1399/07/02
کاردانی و کارشناسی دوم 99-98 1399/06/10-11 1399/07/03