دانشگاه علمی-کاربردی استان تهران شرق
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز آموزش علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص)