برنامه همایش و کارگاه پای دیابتی

برنامه آموزشی همایش در روز های پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۵ و ۲۶ ام بهمن ماه بشرح ذیل می باشد: