گردهمایی مسئولان فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق

گردهمایی مسئولان فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق با حضور مسئولان فرهنگی دانشگاه ها برگزار گردید.