کارمندان

زهره فراهانی
نام و نام خانوادگی: زهره فراهانی
سمت: مسئول آموزش
شماره تماس: داخلی 104 – 22292759 / 22292764
پست الکترونیکی: farahaniamouzesh@yahoo.com
محسن نعمتی
نام و نام خانوادگی: محسن نعمتی
سمت: کارشناس آموزش
شماره تماس: داخلی 102 – 22292759 / 22292764
پست الکترونیکی: Mohsennemati63@yahoo.com
عباس نوین روز
نام و نام خانوادگی: عباس نوین روز
سمت: کارشناس آموزش
شماره تماس: داخلی 103 – 22292759 / 22292764
پست الکترونیکی: abbasnovin200@yahoo.com
فاطمه محمدی
نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی
سمت: مدیر گروه و معاونت پژوهشی
شماره تماس: داخلی 107 – 22292759 / 22292764
پست الکترونیکی: mohammadi.khatam@gmail.com
پری ناز خزائی
نام و نام خانوادگی: پری ناز خزائی
سمت: مسئول مالی
شماره تماس: داخلی 116 – 22292759 / 22292764
پست الکترونیکی: info@khatam-uast.ir
مهدی عاملی
نام و نام خانوادگی: مهدی عاملی
سمت: مسئول فرهنگی
شماره تماس: داخلی 108 – 22292759 / 22292764
پست الکترونیکی: info@khatam-uast.ir
© کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص ) می‌باشد.