آشنایی اجمالی رشته کاردانی حرفه ای دارویاری

این رشته شاخه ای از علوم پزشکی است که به منظور رفع نیازهای خدمات دارویی جامعه با هدف ارتقای دانش و ایجاد مهارت در شاغلین در مراکز ارائه خدمات دارویی اعم از مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی،دارو خانه های دولتی و خصوصی طراحی و تدوین پیشنهاد شده است.

بازار کار

1.داروخانه بخش های دولتی و خصوصی  به عنوان تکنسین دارویی (نسخه پیچ)

2.شرکت های توزیع و پخش دارو  و تولید دارو و فراورده های دارویی