رشته های دوره کارشناسی

مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

به مدت 8 دوره

مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عمل

به مدت 5 دوره

رشته های دوره کاردانی

کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص طبی

به مدت 12 دوره

کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل

به مدت 12 دوره

کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات کنترل عفونت و استرلیزاسیون

به مدت 12 دوره

کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – دارویاری

به مدت 3 دوره

کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – مطب داری

به مدت 3 دوره

کاردانی حرفه ای خدمات هتلداری بیمارستان

به مدت 2 دوره