تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

  • دوره تعمیر و نگهداری  تجهیزات پزشکی رادیوگرافی
  • دوره کاربردی و نگهداشت سیستم PACS (انتقال و آرشیو تصاویر پزشکی)
  • اصول کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
  • دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی اتاق عمل
  • دوره اصول استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی درمانی و مهارت کاردرCSSD