مشخصات حساب بانک دی:


به نام دکتر هادی کاظمی

شماره حساب 0203324393008

شماره کارت 5029-3810-1900-2237

شماره شبا IR030660000000203324393008