آشنایی اجمالی رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي- اتاق عمل

تكنسين آموزش ديده در اين رشته قابليت و توانايي هاي لازم جهت نگهداري ، كاليبراسيون ، تشخيص و برطرف كردن عيوب تجهيزات اصلي اتاق هاي عمل را كسب كرده و با اشتغال در بخش هاي اتاق عمل ، ارتباط مناسبي ميان فناوري هاي موجود در اتاق عمل (تجهيزات پزشكي )و كادر درماني بوجود مي آورد .
بازار كار
1.كليه اتاق عمل هاي عمومي و تخصصي ،بيمارستان ها ومراكز درماني
2.شركت هاي توليد كننده ، وارد كننده و خدمات دهنده تجهيزات اتاق عمل