آشنایی اجمالی رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي – آزمايشگاه تشخيص پزشكي

دانش آموخته اين رشته با كسب و درك اصول اوليه علمي و نيز بدست آوردن مهارت ها و توانايي هاي علمي لازم ، قادر به تشخيص عيوب و رفع مشكلات سيستم ها و دستگاههاي آزمايشگاهي بوده و نكات تكميلي همانند اصول علمي نگهداري ، كاليبراسيون و ايمني كار با وسايل و تجهيزات را نيز كسب خواهد نمود.

بازار كار

1.آزمايشگاه هاي تشخيص طبي دولتي ،خصوصي  ، بيمارستان ها ومراكز درماني

2.شركت هاي توليد كننده ، وارد كننده  و خدمات دهنده  تجهيزات آزمايشگاهي