آشنایی اجمالی رشته كارداني حرفه اي داروياری

اين رشته شاخه اي از علوم پزشكي است كه به منظور رفع نيازهاي خدمات دارويي جامعه با هدف ارتقاي دانش و ايجاد مهارت در شاغلين در مراكز ارائه خدمات دارويي اعم از مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي،دارو خانه هاي دولتي و خصوصي طراحي و تدوين پيشنهاد شده است.

بازار كار

1.داروخانه بخش هاي دولتي و خصوصي  به عنوان تكنسين دارويي (نسخه پيچ)

2.شركت هاي توزيع و پخش دارو  و توليد دارو و فراورده هاي دارويي