آشنایی اجمالی رشته كارداني حرفه اي خدمات هتلداري بيمارستان

هدف از اين دوره آموزش افرادي ماهر و كارآمد است كه در كليه بخش هاي مرتبط با هتلداري بيمارستان شامل خدمات عمومي، تغذيه، انتظامات، پذيرش و ساير قسمت هاي مربوطه فعاليت مي كنند تا با كسب دانش و اطلاعات در حوزه هاي روانشانسي و اصول ارتباطات موثر و آداب معاشرت، از بيماران مهمان نوازي كرده و خدمات شايسته و صحيح، بر طبق قواعد علمي، به آنها ارائه دهند.

بازار كار:

  1. متصدي امور خانه داري، خدمات عمومي، كترينگ، بخش پذيرش، بخش انتظامات، بخش لاندري كليه بيمارستان ها
  2. متصدي هتلينگ در شركت هاي پيمانكاري ارائه خدمات هتلداري بيمارستاني